ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΗ ΕΙΔΗΣΗ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ψηφίστηκε συγκεκαλυμμένα η κάρτα του πολίτη.

 σχόλιο Γρηγόριος Γ : Στο νόμο 4325/2015 στο άρθρο 10 ψηφίστηκε συγκεκαλυμμένα η κάρτα του πολίτη.
Όλοι είδαμε τους εργαζομένους της ΕΡΤ να κλαίνε που επαναπροσλήφθηκαν με αυτό το νόμο όμως κανείς δεν αντιλήφθηκε την παγίδα στο άρθρο 10.
Παραθέτω το κείμενο του άρθρου.

ΚΕΙΜΕΝΟ
Άρθρο 10
Ηλεκτρονική ταυτοποίηση
Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 32 του Ν.3979/2011
(Α΄ 138) προστίθενται εδάφια ως ακολούθως:
«Κατά την εγγραφή στην υπηρεσία ηλεκτρονικής δια−
κυβέρνησης μπορεί να χρησιμοποιούνται διαπιστευτήρια
που έχουν εκδοθεί για την επιβεβαίωση της ταυτότη−
τας του χρήστη από άλλους φορείς του δημόσιου ή
ιδιωτικού τομέα και είναι διασυνδεμένα με ένα ή πε−
ρισσότερα αναγνωριστικά που σχετίζονται με βασικά
μητρώα, όπως ιδίως: α) το μητρώο ταυτοτήτων, β) το
μητρώο κοινωνικής ασφάλισης, γ) το φορολογικό μη−
τρώο, και δ) το δημοτολόγιο. Οι φορείς που παρέχουν
ηλεκτρονικές υπηρεσίες επιβεβαίωσης της ταυτότητας
σε άλλους φορείς και συστήματα του δημόσιου τομέα
λειτουργούν, σύμφωνα με τον Κανονισμό 910/2014 της
23ης Ιουλίου 2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση
και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές
συναλλαγές στην εσωτερική αγορά και την κατάργηση
της Οδηγίας 1999/93/ΕΚ. Με κοινή απόφαση του Υπουρ−
γού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, των
κατά περίπτωση αρμόδιων Αναπληρωτών Υπουργών
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του
κατά περίπτωση αρμoδίου Υπουργού καθορίζονται τα
ειδικότερα τεχνικά και λεπτομερειακά ζητήματα που
αναφέρονται στη διασύνδεση των διαπιστευτηρίων και
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 493
των αναγνωριστικών με βασικά μητρώα των φορέων του
δημόσιου τομέα. Σε καμιά περίπτωση στο σύστημα ταυ−
τοποίησης δεν μπορεί να συμπεριλαμβάνεται σύστημα
εντοπισμού θέσης ή βιομετρικά στοιχεία.»

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις