ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΛΟΓΩ ΕΞΕΛΗΞΕΩΝ!!!

ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΣΥΓΚΕΚΑΛΥΜΜΕΝΑ Η ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ;

alt

ΕΑΝ ΠΕΡΑΣΕ ΛΕΕΙ !!!!!!

Λάβαμε το παρακάτω email: 
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΟΛΥ ΔΕΙΤΕ ΚΑΙ ΠΡΟΒΑΛΛΕΤΕ ΤΟ ΘΕΜΑ 
(δε με ενδιαφέρει η αναφορά της πηγής ή του ονόματός μου, απλώς ερευνήστε και θίξτε το θέμα)

Σας επισημαίνω ότι στο νόμο 4325/2015 στο άρθρο 10 ψηφίστηκε συγκεκαλυμμένα η κάρτα του πολίτη. 

Παραθέτω το κείμενο του άρθρου καθώς και ολόκληρο το νόμο σε pdf. 

ΚΕΙΜΕΝΟ 
Άρθρο 10 
Ηλεκτρονική ταυτοποίηση
 
Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 32 του Ν.3979/2011 
(Α΄ 13Cool προστίθενται εδάφια ως ακολούθως: 
«Κατά την εγγραφή στην υπηρεσία ηλεκτρονικής δια 
κυβέρνησης μπορεί να χρησιμοποιούνται διαπιστευτήρια 
που έχουν εκδοθεί για την επιβεβαίωση της ταυτότη
τας του χρήστη από άλλους φορείς του δημόσιου ή 
ιδιωτικού τομέα
 και είναι διασυνδεμένα με ένα ή πε 
ρισσότερα αναγνωριστικά που σχετίζονται με βασικά 
μητρώα, όπως ιδίως: α) το μητρώο ταυτοτήτων, β) το 
μητρώο κοινωνικής ασφάλισης, γ) το φορολογικό μη 
τρώο, και δ) το δημοτολόγιο
. Οι φορείς που παρέχουν 
ηλεκτρονικές υπηρεσίες επιβεβαίωσης της ταυτότητας 
σε άλλους φορείς και συστήματα του δημόσιου τομέα 
λειτουργούν, σύμφωνα με τον Κανονισμό 910/2014 της 
23ης Ιουλίου 2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση 
και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές 
συναλλαγές στην εσωτερική αγορά και την κατάργηση 
της Οδηγίας 1999/93/ΕΚ. Με κοινή απόφαση του Υπουρ 
γού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, των 
κατά περίπτωση αρμόδιων Αναπληρωτών Υπουργών 
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του 
κατά περίπτωση αρμoδίου Υπουργού καθορίζονται τα 
ειδικότερα τεχνικά και λεπτομερειακά ζητήματα που 
αναφέρονται στη διασύνδεση των διαπιστευτηρίων και 
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 493 
των αναγνωριστικών με βασικά μητρώα των φορέων του 
δημόσιου τομέα. Σε καμιά περίπτωση στο σύστημα ταυ 
τοποίησης δεν μπορεί να συμπεριλαμβάνεται σύστημα 
εντοπισμού θέσης ή βιομετρικά στοιχεία.»
 

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις